Atatürk          Ana Sayfa      Haberler      Duyurular        İletişim       

Eflani/KARABUK, Turkey Forecast


 

YARARLI LİNKLER
                                                                                

                                                     

 

 

 

T.C.
EFLANİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Nüfus MüdürlüğüMÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İlçemiz Nüfus Müdürlüğü Hükümet Konağının 3'ncü katında hizmet vermekte olup,
1 Nüfus Müdürü odası ve 1 İşlem servisi ve 1 Arşiv odası olmak üzere toplam 3 oda da iş ve işlemlerini yürütmektedir.

İlçemiz Müdürlüğümüzde Nüfus Müdürü görevi 1993 yılından 2009 yılına kadar
Neşe ÖZPELİT 4 Mart 2009 yılından itibaren Nüfus Müdürlüğü görevi Ferhat TURAN tarafından yürütülmektedir.


PERSONEL DURUMU

Ferhat TURAN
Nüfus Müdürü

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenleri

Murat Alpay       Şaban BİLDİK     Cengiz ÖZENİR

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Nüfus Müdürü : 0370.4612134
Personel Servisi : 0370.4612543

İLÇEMİZ NÜFUS BİLGİLERİ

İlçemize bağlı 6 Mahalle ve 54 köy mevcuttur. 2008 yılında TUİK tarafından açıklanan nüfus sayım sonuçlarına göre İlçemiz merkez nüfusu : 2367, köylerin toplam nüfusu :7.820 olup, İlçe Genel Toplam nüfus: 10.187'dir. İlçemiz Nüfus Aile Kütüklerine toplam:107.506 kişi kayıtlıdır.


İLÇEMİZ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ


01-NÜFUS CÜZDAN İŞLEMLERİ

Nüfus aile kütüklerine kayıt edilen her Türk vatandaşına bir nüfus cüzdanı verilir. Nüfus cüzdanı yenileme işlemlerinde eğer yenilenecek nüfus cüzdanında T.C.Kimlik numarası varsa hiç bir belgeye gerek kalmaksızın iki adet yeni çekilmiş resimle birlikte nüfus müdürlüğüne müracaat edilmesi yeterlidir. Nüfus Cüzdanı kayıp ise nüfus cüzdanını çıkarmak için, ikamet edilen yer Muhtarlığınca düzenlenen fotoğraflı nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesi ve bir adet fotoğraf birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurulur. Nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesine yapıştırılan fotoğraf ile Nüfus Müdürlüğüne ibraz edilen fotoğrafın aynı olması ve nüfus cüzdanı alma anındaki halini yansıtması en son altı ay içerisinde çekilmiş olması, erkek fotoğraflarının baş açık tam cepheden, kadın fotoğraflarının ise alın ve çeneleri açık olmak üzere başörtülü fotoğraf kabul edilir. Nüfus cüzdanları imza karşılığında reşit olanların kendilerine, küçüklerin ise ana, baba, veli veya vasilerine verilir. Nüfus cüzdanı yenileme ve değiştirmek için herhangi bir belge talep edilmez. Ancak nüfus cüzdanını kaybeden vatandaşlarımızdan yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenecek onaylanmış nüfus cüzdan talep belgesi istenir.

Cüzdanını kaybeden kişinin belge ve bilgi ibraz edememesi veya ibraz edilen belgeden şüpheye düşülmesi durumunda ilgilinin ibraz edeceği fotoğraf ve nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri ile ilgili yurt dışında ise Türkiye'de kendisini tanıyanların adı, soyadı ve adres bilgileri ile nüfus müdürlüklerince yapılan tahkikatın olumlu sonuçlanması halinde; yurt içinde başvurunun yapıldığı nüfus müdürlüğünce, yurt dışında dış temsilciliğimizce nüfus cüzdanı talep belgesi düzenlenir. Nüfus cüzdanını kaybedenlere 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesi uyarınca para cezası uygulanır.

02-TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTITürkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı pilot çalışmalarına 4 Temmuz 2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/16 Nolu Başbakanlık Genelgesi uyarınca başlanılmıştır. Pilot uygulaması üç aşamada yürütülecek olan projenin birinci aşamasında TUBİTAK UEKAE tarafından geliştirilen işletim sistemi uygulamaları ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve kart okuyucularının test çalışmaları yapılmıştır. İkinci aşamanın Bolu Valiliği Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünde yapılması kararlaştırılmıştır. 01 Eylül 2008 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve Bolu İli Merkez İlçesinde yerleşik 10.000 vatandaşımıza Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmesine başlanmıştır. Pilot uygulamada verilecek kimlik kartları sadece Bolu İlindeki sağlık ve sosyal güvenlik kurumlarında kullanılacaktır. 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olacak ve ileri baskı teknikleri ile kişiselleştirilecek Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nda TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen milli işletim sistemine sahip yonga (chip) bulunmaktadır. Kimlik kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel ve elektronik olmak üzere farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılmaktadır. Pilot uygulamanın ikinci aşamasından sonra, Bolu İlinin tamamını kapsayacak şekilde üçüncü aşamaya geçilecektir. Pilot uygulamanın sonunda Bakanlığımız ve ilgili kurumlarla birlikte yapılacak vatandaş memnuniyeti, ölçeklendirme, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi sonuçlarına göre tüm vatandaşlarımızı kapsayacak yaygınlaştırma süreci çalışmasına başlanacaktır.


03-DOĞUM OLAYLARININ TESCİL İŞLEMLERİ


Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfus da kayıtlı oldukları haneye baba soyadıyla; evlilik dışında doğan çocuklar anasının bekarlık hanesine, anasının bekarlık soyadı ve bildirilen baba adıyla; tanınan veya babalığına hükmedilen çocuklar baba hanesine baba soyadı ile tescil edilerek anne ile aile bağı kurulur. Bildirim yükümlülüğü bulunan kişiler doğumu, doğumun olduğu tarihten başlayarak otuz gün içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliklerimize sözlü bildirimde bulunarak doğum tutanağına yazdırmakla görevlidirler. Yurt içinde otuz gün, yurt dışında altmış günden sonra yapılan doğum bildirimleriyle genel nüfus yazımında bulunmayarak yazım dışı kalanlar mahallin en büyük Mülki İdare Amirinin emriyle yazılır. Doğum olaylarına ilişkin beyanlar nüfus memurları tarafından doğum tutanaklarına geçirilir. Tutanaklar, olayı beyan eden kişi ve tutanağı düzenleyen nüfus memuru ile nüfus şefi veya Nüfus Müdürü tarafından imzalanır. Doğum Tutanaklarına göre nüfus cüzdanı düzenlenir ve bildirimde bulunan anne veya babaya verilir. Doğum olayını 30 gün içersinde ilgili nüfus müdürlüğüne bildirmeyen çocuk anne veya babasına 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68.maddesi uyarınca para cezası uygulanır.

04-ÖLÜM OLAYLARININ TESCİL İŞLEMLERİ


Bildirim süresi ve yükümlü olanlar

Şehir ve kasabalarda 24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar. Köylerde, varsa resmi tabip veya sağlık kuruluşu yetkilileri
Yoksa köy muhtarı, Hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri

Askeri birliklerde tabipler veya iç hizmet mevzuatına göre kıta komutanlıklarınca görevlendirilmiş olanlar ve askerlik şubeleri. Doğal afetlerde mülki idare amirlerince görevlendirilecek memurlar. Adli olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları Kanuni süresi geçtikten sonra nüfus müdürlüklerine gelen ölümlere ait tutanaklar resmi sağlık kurumları kayıtlarına veya diğer resmi belgelere dayanılarak düzenlenmiş ise nüfus müdürlüklerince kabul edilir ve işleme alınır. Ölüm işlemlerini yapan kurum ve kuruluşlar ölüm mernis tutanaklarını on gün içersinde ilgili Nüfus Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar. Ölüm olayını 10 gün içersinde ilgili Nüfus Müdürlüğüne bildirmeyenlere 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68.maddesi uyarınca para cezası uygulanır.

05-EVLENME OLAYLARININ TESCİL İŞLEMLERİ

Evlendirme memuru; Belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya görevlendireceği bir memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir.

Evlenme Ehliyeti ve Şartları :

18 yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenebilir. 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne ve babasının izni ile, anne baba yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir.16 yaşını dolduran kadın ve erkek Mahkemeden alacağı Evlenmeye İzin Kararı ile evlenebilir. Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri esastır. Ancak, evleneceklerin ayrı illerde bulunması veya birinin yurt dışında olması gibi hallerde ayrı ayrı müracaat da mümkündür. Bu halde, müracaatı alan evlendirme memurlukları derhal karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler. Evlenecek kişiler vekil eliyle de müracaat ederek evlenme işlemlerini yürütebilir. Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam bilgileri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.

BELGELER ; Örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan Evlenme beyannamesi ile Fotoğraflı Nüfus Cüzdanları. Nüfus Cüzdanlarına göre düzenlenmiş nüfus cüzdan örnekleri. Resmi sağlık kurulundan alınan sağlık raporu Rıza belgesi (On Yedi Yaşında olanlar için). Vesikalık fotoğraf(5 Adet). Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi.

EVLENME OLAYININ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİ : Usulüne uygun olarak düzenlenen Evlenme Mernis Bildirim Formları müşterek adresleri tespit edilen kadın ve erkeğin adres beyanı alınarak ( Adres Beyan Formu A ) ile birlikte 10 gün içinde ilgili Nüfus Müdürlüğüne bildirilir. Evlenme olayını 10 gün içinde Nüfus Müdürlüğüne bildirmeyen evlenme memurluğuna 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68.maddesi uyarınca para cezası uygulanır.

06-BOŞANMA OLAYLARININ TESCİL EDİLMESİ İŞLEMLERİ


Boşanmak için Aile mahkemesine, aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemesine müracaat edilmesi gerekir. Boşanma kararı kesinleştikten sonra Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce ilgili Nüfus Müdürlüğüne gönderilerek Boşanma Kararının tescil edilmesi sağlanır. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce Kesinleşen Boşanma Kararları 10 gün içinde ilgili Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.10 Gün içinde kesinleşen Mahkeme Kararını göndermeyen Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğüne 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68.maddesi uyarınca para cezası uygulanır.

07-KAYIT DÜZELTME İŞLEMLERİ

Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz. Bu nedenle; nüfus kayıtlarında değişiklik yaptırmak isteyen kişilerin kayıt düzeltme davası açmak üzere bulundukları yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Mahkemece kesinleşen Kayıt Düzeltme Kararları Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce 10 gün içersinde İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilerek tescil işlemi yaptırılır. Kesinleşen Mahkeme Kararını 10 gün içersinde ilgili Nüfus Müdürlüğüne göndermeyen Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğüne 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 68.maddesi gereğince nüfus para cezası uygulanır. Mahkeme kararını tescil eden nüfus memuru kararla ilgili değişikliği diğer ilgili kurumlara üst yazı ile bildirir.

08-ADRES KAYIT İŞLEMLERİ

Nüfus idarelerince tutulan nüfus kütüklerinde kişilerin kimliğine ilişkin "adı, soyadı, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve nüfus olaylarına ilişkin bilgiler" ile kişinin kaydına ulaşılmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve kayıtlı olduğu yere ilişkin il, ilçe, köy, mahalle, cilt, hane gibi bilgiler yer almaktadır. Nüfus hizmetlerindeki işlemleri basitleştirmek ve bürokrasiyi azaltmak suretiyle, hizmette sürat ve verimliliği sağlamak amaçlanarak "Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNIS)" uygulamaya konulmuştur. MERNİS ile; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bir bilgi bankası oluşturularak, nüfus kütükleri üzerinde tam anlamıyla hukuki ve teknik açıdan denetim sağlanmıştır. MERNIS kapsamında Vatandaşlarımıza verilen T.C. Kimlik Numarası, kimliği belirleyen tek ve değiştirilemez bir numaradır. T.C. kimlik numarası uygulaması ile mükerrer kayıt yaratılmasının her alanda tamamen önüne geçilmiştir. Yüzyılı aşkın süredir nüfus kayıtları, kayıtlı bulunulan yer nüfus müdürlüğünden temin edilmekte iken; MERNIS'in hayata geçmesiyle birlikte, bu kayıtlar kayıtlı olduğu yere bakılmaksızın herhangi bir nüfus müdürlüğünden on-line olarak anında temin edilir hale gelmiştir. Kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşların hizmet talebinde bulunan vatandaşı herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tanıyıp konumlandırması da yine MERNIS veri tabanı sayesinde Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) ile gerçekleştirilmektedir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak oluşturulan Adres Kayıt Sistemi ile Türk Vatandaşları ve Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezî bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda, belediyeler ve il özel idareleri tarafından ülke genelinde numaralama ve levhalama çalışmaları tamamlanarak ulusal adres veri tabanı oluşturulmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da kişilerin T.C. kimlik numaralarının yerleşim yeri adres bilgileriyle eşleştirilmesi suretiyle alan uygulaması yapılmıştır. Bu veriler TÜİK'ten devralındıktan sonra Bakanlığımızca elektronik ortamda güncel olarak tutulmaya başlanmıştır. Türk Medeni Kanunun 19 uncu maddesi gereğince "yerleşim yerinin tekliği" ilkesi doğrultusunda Adres Kayıt Sistemi'nde de kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleştirilen tek bir yerleşim yeri adresi (ikametgâh) mevcuttur. Türk Medeni Kanunun 20 inci maddesinde "bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır" hükmü gereğince bir kişinin sistemde kayıtlı bulunan daha önceki adresi yeni adres beyanı ile otomatik olarak arşivlenmek üzere silinmektedir. Bu çerçevede kişinin birden fazla yerleşim yeri adresinin olması mümkün değildir. Kişinin yeni bir yerleşim yeri adresi beyan etmediği sürece sistemde yer alan yerleşim yeri adresi tüm iş ve işlemlerde esas alınmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 67. maddesi; "Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır." hükümlerini getirmiştir. Ayrıca söz konusu Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının c bendi gereğince "Kanunun 50 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idari para cezası verilmesi öngörülmüştür.